“ਮਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ” – S. Ishmeet Singh

Late S. Ishmeet Singh performs keertan from ‘Khayaal Patshahi 10‘ਖਯਾਲ ਪਾ.10

Khayaal Patshahi 10

ਮਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ॥

Please tell the dear friend – the Lord – the plight of his disciples.

ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਰੋਗੁ ਰਜਾਈਆ ਦਾ ਓਢਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ॥

Without you the use of rich blankets is like a disease and the comfort of the house is like living with snakes.

ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ॥

Our water pitchers are like stakes of torture and our cups have edges like daggers. Your neglect is like the suffering of animals at the hands of butchers.

ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਂਥਰੁ ਚੰਗਾ ਭਠ ਖੇੜਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ॥

Our Beloved Lord’s straw bed is more pleasing to us than living in costly furnace-like mansions.

Leave a Reply