ਜਲੇ ਹਰੀ ॥ ਥਲੇ ਹਰੀ ॥ – Bhai Gurmej Singh

Bhai Gurmej Singh (Hazoori Ragi Sri Harimandir Sahib, Sri Amritsar) performs keertan from Akal Ustat

ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਲਘੂ ਨਿਰਾਜ ਛੰਦ ॥
BY THY GRACE. LAGHU NIRAAJ STANZA

ਜਲੇ ਹਰੀ ॥ ਥਲੇ ਹਰੀ ॥ ਉਰੇ ਹਰੀ ॥ ਬਨੇ ਹਰੀ ॥੧॥੫੧॥
The Lord is in water. The Lord is on land. The Lord is in the heart. The Lord is in the forests.1.51.

ਗਿਰੇ ਹਰੀ ॥ ਗੁਫੇ ਹਰੀ ॥ ਛਿਤੇ ਹਰੀ ॥ ਨਭੇ ਹਰੀ ॥੨॥੫੨॥
The Lord is in he mountains. The Lord is in the cave. The Lord is in the earth. The Lord is in the sky. 2.52.

ਈਹਾਂ ਹਰੀ ॥ ਉਹਾਂ ਹਰੀ ॥ ਜਿਮੀ ਹਰੀ ॥ ਜਮਾ ਹਰੀ ॥੩॥੫੩॥
The Lord is in here. The Lord is there. The Lord is in the earth. The Lord is in the sky. 3.53.

ਅਲੇਖ ਹਰੀ ॥ ਅਭੇਖ ਹਰੀ ॥ ਅਦੋਖ ਹਰੀ ॥ ਅਦ੍ਵੈਖ ਹਰੀ ॥੪॥੫੪॥
The Lord is account-less. The Lord is guise-less. The Lord is blemish-less. The Lord is sans duality.4.54.

ਅਕਾਲ ਹਰੀ ॥ ਅਪਾਲ ਹਰੀ ॥ ਅਛੇਦ ਹਰੀ ॥ ਅਭੇਦ ਹਹੀ ॥੫॥੫੫॥
The Lord is non-temporal. The Lord cannot be related. The Lord is Indestructible. The Lords’ secrets cannot be known. 5.55.

ਅਜੰਤ੍ਰ ਹਰੀ ॥ ਅਮੰਤ੍ਰ ਹਰੀ ॥ ਸੁ ਤੇਜ ਹਰੀ ॥ ਅਤੰਤ੍ਰ ਹਰੀ ॥੬॥੫੬॥
The Lord is not in mystical diagrams. The Lord is not in incantations. The Lord is of bright effulgence. The Lord is not in Tantras. 6.56.

ਅਜਾਤ ਹਰੀ ॥ ਅਪਾਤ ਹਰੀ ॥ ਅਮਿਤ੍ਰ ਹਰੀ ॥ ਅਮਾਤ ਹਰੀ ॥੭॥੫੭॥
The Lord does not take birth. The Lord is without father. The Lord is without any friend. The Lord is without mother. 7.57.

ਅਰੋਗ ਹਰੀ ॥ ਅਸੋਗ ਹਰੀ ॥ ਅਭਰਮ ਹਰੀ ॥ ਅਕਰਮ ਹਰੀ ॥੮॥੫੮॥
The Lord is without any ailment. The Lord is without grief, The Lord is Illusion-less. The Lord is deed-less. 8.58.

ਅਜੈ ਹਰੀ ॥ ਅਭੈ ਹਰੀ ॥ ਅਭੇਦ ਹਰੀ ॥ ਅਛੇਦ ਹਰੀ ॥੯॥੫੯॥
The Lord is Unconquerable. The Lord is Fearless. The Lords’ secrets cannot be known. The Lord is Unassailable. 9.59.

ਅਖੰਡ ਹਰੀ ॥ ਅਭੰਡ ਹਰੀ ॥ ਅਡੰਡ ਹਰੀ ॥ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹਰੀ ॥੧੧॥੬੦॥
The Lord is Indivisible. The Lord cannot be slandered. The Lord cannot be punished. The Lord is Supremely Glorious.10.60.

ਅਤੇਵ ਹੂਰੀ ॥ ਅਭੇਵ ਹਰੀ ॥ ਅਜੇਵ ਹਰੀ ॥ ਅਛੇਵ ਹਰੀ ॥੧੧॥੬੧॥
The Lord is extremely Great. The Lord`s mystery cannot be known. The Lord needs no food. The Lord is Invincible. 11.61.

ਭਜੋ ਹਰੀ ॥ ਥਪੋ ਹਰੀ ॥ ਤਪੋ ਹਰੀ ॥ ਜਪੋ ਹਰੀ ॥੧੨॥੬੨॥
Meditate on the Lord. Worship the Lord. Perform devotion for the Lord. Repeat the Name of the lord. 12.62.

ਜਲਸ ਤੁਹੀਂ ॥ ਥਲਸ ਤੁਹੀਂ ॥ ਨਦਿਸ ਤੁਹੀਂ ॥ ਨਦਸ ਤੁਹੀਂ ॥੧੩॥੬੩॥
O Lord! Thou art water. O Lord! Thou art dry land. O Lord! Thou art the stream. O Lord! Thou art the Ocean. 13.63

ਬ੍ਰਿਛਸ ਤੁਹੀਂ ॥ ਪਤਸ ਤੁਹੀਂ ॥ ਛਿਤਸ ਤੁਹੀਂ ॥ ਉਰਧਸ ਤੁਹੀਂ ॥੧੪॥੬੪॥
O Lord! Thou art the tree. O Lord! Thou art the leaf. O Lord! Thou art the earth. O Lord! Thou art the sky. 14. 64.

ਭਜਸ ਤੁਅੰ ॥ ਭਜਸ ਤੁਅੰ ॥ ਰਟਸ ਤੁਅੰ ॥ ਠਟਸ ਤੁਅੰ ॥੧੫॥੬੫॥
O Lord! I meditate on Thee. O Lord! I meditate on Thee. O Lord! I repeat Thy Name. O Lord! I worship Thee. 15.65.

ਜਿਮੀ ਤੁਹੀਂ ॥ ਜਮਾ ਤੁਹੀਂ ॥ ਮਕੀ ਤੁਹੀਂ ॥ ਮਕਾ ਤੁਹੀਂ ॥੧੬॥੬੬॥
O Lord! Thou art the earth. O Lord! Thou art the sky.O Lord ! Thou art the Owner of the house. O Lord! Thou art the house Thyself. 16.66.

ਅਭੂ ਤੁਹੀਂ ॥ ਅਭੈ ਤੁਹੀਂ ॥ ਅਛੂ ਤੁਹੀਂ ॥ ਅਛੈ ਤੁਹੀਂ ॥੧੭॥੬੭॥
O Lord! Thou art birth-less. O Lord Thou art Fearless. O Lord! Thou cannot be touched. O Lord! Thou art Invincible.17.67.

ਜਤਸ ਤੁਹੀਂ ॥ ਬ੍ਰਤਸ ਤੁਹੀਂ ॥ ਗਤਸ ਤੁਹੀਂ ॥ ਮਤਸ ਤੁਹੀਂ ॥੧੮॥੬੮॥
O Lord! Thou art the celibacy. O Lord! Thou art the means for a virtuous deed. O Lord! Thou art the salvation. O Lord! Thou art the Redemption. 18.68.

ਤੁਹੀਂ ਤੁਹੀਂ ॥ ਤੁਹੀਂ ਤੁਹੀਂ ॥ ਤੁਹੀਂ ਤੁਹੀਂ ॥ ਤੁਹੀਂ ਤੁਹੀਂ ॥੧੯॥੬੯॥
O Lord! Everything art Thou, Everything art Thou. Everything art Thou, Everything art Thou. Everything art Thou, Everything art Thou. Everything art Thou, Everything art Thou. 19.69.

ਤੁਹੀਂ ਤੁਹੀਂ ॥ ਤੁਹੀਂ ਤੁਹੀਂ ॥ ਤੁਹੀਂ ਤੁਹੀਂ ॥ ਤੁਹੀਂ ਤੁਹੀਂ ॥੨੦॥੭੦॥
O Lord! Everything art Thou, Everything art Thou. Everything art Thou, Everything art Thou. Everything art Thou, Everything art Thou. Everything art Thou, Everything art Thou. 20.70.

Leave a Reply